Με τη χρήση της σελίδας μας αποδέχεστε τη χρήση cookies. Μάθετε περισσότερα στο Privacy Policy (Πολιτική Απορρήτου). / By using our page you accept the use of cookies. Learn more in the Privacy Policy.

Περίληψη Διακήρυξης Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια ενός (1) δορυφορικού απορριμματοφόρου τύπου πρέσας χωρητικότητας 4κμ» και την «Προμήθεια ενός (1) ανατρεπόμενου φορτηγού μικτού φορτίου 6τν»

Περίληψη Διακήρυξης Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια ενός (1) δορυφορικού απορριμματοφόρου τύπου πρέσας χωρητικότητας 4κμ» και την «Προμήθεια ενός (1) ανατρεπόμενου φορτηγού μικτού φορτίου 6τν» , με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής .

Ο Δήμαρχος Φούρνων – Κορσεών, προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας :

-ενός Δορυφορικού απορριμματοφόρου τύπου πρέσας χωρητικότητας 4κμ και, 

-ενός Ανατρεπόμενου φορτηγού μικτού φορτίου 6τν

για τις ανάγκες του Δήμου Φούρνων – Κορσεών, προϋπολογισμού: 190.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%).

1. Αναθέτουσα αρχή:

ΔΗΜΟΣ ΦΟΥΡΝΩΝ - ΚΟΡΣΕΩΝ

Οδός: Φούρνοι Κορσεών

Ταχ. Κωδ.: 83400

Τηλ.: 22753 50612

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ιστοσελίδα: https://fournoikorseon.gr

2. Πρόσβαση στα έγγραφα:

Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση διαδικτύου https://fournoikorseon.gr

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης ,στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. με αριθμούς συστήματος 167389 για το Τμήμα 1 «Προμήθεια ενός (1) δορυφορικού απορριμματοφόρου τύπου πρέσας χωρητικότητας 4κμ» και 167402 για το Τμήμα 2 «Προμήθεια ενός (1) ανατρεπόμενου φορτηγού μικτού φορτίου 6τν».

Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και τα λοιπά συμβατικά τεύχη διατίθενται από το δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τη συγκεκριμένη προμήθεια από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, ήτοι: από το Γραφείο Τεχνικών Υπηρεσιών στο Δημοτικό κατάστημα του Δήμου Φούρνων - Κορσεών, Φούρνοι Κορσεών, Τ.Κ. 83400 , Τηλέφωνο λήψης πληροφοριών: 22753 50612. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες παρακαλώ, δείτε τα συνημμένα

 

Φούρνοι Κορσέων
Ένα μαγευτικό σύμπλεγμα νησιών με άγρια και ειδυλλιακή ομορφιά!


Νέα/Ανακοινώσεις

  • 1