Με τη χρήση της σελίδας μας αποδέχεστε τη χρήση cookies. Μάθετε περισσότερα στο Privacy Policy (Πολιτική Απορρήτου). / By using our page you accept the use of cookies. Learn more in the Privacy Policy.

Δημόσια Διαβούλευση του Τεύχους της Διακήρυξης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την υλοποίηση του Υποέργου 1 της Πράξης «Δράσεις Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Δήμου Φούρνων Κορσεών

Ο Δήμος Φούρνων Κορσεών ανακοινώνει ότι τίθεται σε ανοιχτή Δημόσια Διαβούλευση το τεύχος της διακήρυξης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την υλοποίηση του Υποέργου 1, της Πράξης «Δράσεις Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Δήμου Φούρνων Κορσεών», συνολικού προϋπολογισμού 191.394,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, που θα υποβληθεί προς χρηματοδότηση στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΤΑ», 24/01/2023 Α.Π.: 163, ΑΔΑ: ΡΜΣΒ46ΜΠΥΓ – 2ΞΙ, Κωδικός Πρόσκλησης: 01, Α/Α Πρόσκλησης ΟΠΣ: 241 (όπως τροποποιήθηκε με την αντίστοιχη υπ’ αριθμ. ΑΔΑ: ΨΥΕ946ΜΠΥΓ-Ζ9Ι), του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος «Ψηφιακός Μετασχηματισμός». Το τεύχος της διακήρυξης δύναται να τροποποιηθεί κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Διαβούλευσης. Επισημαίνεται ότι τα σχόλια των οικονομικών φορέων αναρτώνται αυτούσια στην ηλεκτρονική φόρμα του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ. Η διαβούλευση θα διαρκέσει για χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών από την ανάρτηση του τεύχους της διακήρυξης στο ΕΣΗΔΗΣ προς διαβούλευση. Μετά το πέρας της προθεσμίας για την διενέργεια της Δημόσιας Διαβούλευσης θα αναρτηθεί σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Δήμου Φούρνων Κορσεών με τα στοιχεία των οικονομικών φορέων που συμμετείχαν στη διαδικασία και θα αναρτηθούν οι υποβληθείσες παρατηρήσεις. Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στη Διαδικτυακή Πύλη «Προμηθεύς» του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr) στο σύνδεσμο «Προκαταρκτικές Διαβουλεύσεις Δημοσίων Συμβάσεων» και στην ιστοσελίδα του Δήμου (https://www.fournoikorseon.gr/) Παρακαλείσθε για την ανταπόκριση και συμμετοχή σας στη διαδικασία της Διαβούλευσης. Link διαβούλευσης: https://cerpp.eprocurement.gov.gr/eproc-deliberation/unprotected/searchDeliberations.htm?execution=e1s2 Μοναδικός Κωδικός: 23DIAB000026517

Φούρνοι Κορσέων
Ένα μαγευτικό σύμπλεγμα νησιών με άγρια και ειδυλλιακή ομορφιά!


Νέα/Ανακοινώσεις

  • 1